BIMe用户使用指南V4.5.1

1.2 Navisworks转换插件

Navisworks数据导出与交互插件以插件形式运行于Navisworks软件内,帮助压缩加密导出模型PBC文件并上传到平台。

平台用户指南
1.2.1 Navisworks插件的安装
1.2.2 Navisworks插件图标
1.2.3 模型结构树
1.2.4 Navisworks导出配置和模型导出